Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Правила та обов’язки студента

Друк

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ТЕХНІКУМУ-ІНТЕРНАТУ

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Положенням про державний вищий заклад освіти" громадяни мають право на освіту, тобто здобуття певного освітньо-професійного рівня згідно до встановленого змісту, форм і обсягу знань вибраного закладу освіти.

1.2. "Правила внутрішнього розпорядку для студентів Кам'янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату" вводяться з метою забезпечення належного рівня навчально-виховного процесу, дотримання трудової дисципліни, що грунтується на свідомому і сумлінному виконанні студентами своїх обов'язків і є необхідною умовою ефективної діяльності навчального закладу.

1.3. Усі питання, пов'язані із застосуванням "Правил внутрішнього розпорядку для студентів Кам'янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату", вирішує директор технікуму-інтернату в межах його компетенції, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з профспілковим комітетом.

II. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМУ-ІНТЕРНАТУ НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ, ВІДЧИСЛЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ІНШОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Порядок зарахування студентів до технікуму-інтернату здійснюється відповідно до "Правил прийому", розроблених навчальним закладом згідно чинного законодавства і затверджених директором технікуму.

2.2. На осіб, що зараховані до технікуму-інтернату, оформляється "Особова справа", "Особиста картка", залікова книжка, студентський квиток, для дітей-сиріт "Єдиний квиток".

Це документи суворої звітності, що вимагають відповідного їх збереження, ведення, здачі в архів по закінченню навчального закладу.

2.3. Зарахування до технікуму-інтернату оформлюється наказом директора і
оголошується студентам.

2.4. Відповідно до п.4 "Порядку працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням",
директор технікуму-інтернату після зарахування студентів на навчання (крім студентів II
групи інвалідності) укладає з ними угоду за формою згідно з додатком № 1 до "Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням", яка передбачає:

1) зі сторони навчального закладу:

якісну теоретичну і практичну підготовку фахівця з вищою освітою згідно із навчальними планами і програмами та вимогами кваліфікаційних характеристик спеціаліста;

2) зі сторони студента:

оволодіння всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою фахівця за напрямом підготовки;

прибуття після закінчення вищого навчального закладу на місце направлення і відпрацювання не менше трьох років;

- у разі відмови їхати за призначенням, відшкодування до державного бюджету вартості навчання в установленому порядку.

2.5. Студенти, зараховані до навчального закладу, повинні ознайомитись із Статутом технікуму-інтернату, Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про студентське самоврядування, пройти інструктажі з техніки безпеки, про­типожежної безпеки, про що оформлюються відповідні записи в журналах інструктажів.

2.6. Після зарахування студенти технікуму-інтернату знаходяться на повному державному забезпеченні (безкоштовне 4-х разове харчування, медичне обслу­говування, забезпечення одягом та взуттям відповідно до встановлених норм).

2.7. Згідно Статуту навчального закладу всі студенти після зарахування на навчання проживають в гуртожитку технікуму-інтернату. Проживання на приватних квартирах дозволяється тільки в окремих випадках (за медичними заключеннями, які не допускають проживання в гуртожитку), з погодженням з батьками чи опікунами студента та дозволу директора технікуму-інтернату, що оформлюється відповідним наказом.

2.8. Академічна відпустка може бути надана студентам технікуму-інтернату згідно пункту 63.8 "Положення про вищий державний заклад освіти" і в порядку передбаченому "Положенням про академічну відпустку та повторне навчання у вищих закладах освіти1', затвердженим наказом Міністерства освіти України та Міністерством охорони здоров'я України № 191 від 06.06.96 р.

2.9. Згідно пункту 66 "Положення про державний вищий заклад освіти" і "Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.96

Студент може бути відрахований:  

- за власним бажанням;  

- у зв'язку з призовом на строкову військову службу;  

- за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;  

- за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;

- за появу на заняття, в навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в
нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсикологічного сп'яніння;

- за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до
компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування
заходів громадського впливу;

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни. Правил внутрішнього
розпорядку (за погодженням з студентським профкомом).

2.10. Поновлення в числі студентів здійснюється відповідно до чинного зако­нодавства, вимог керівних документів: "Положенням про державний виший заклад
освіти" (пункт 63.8), "Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти".

2.11. Згідно пункту 63.8 "Положення про державний вищий заклад освіти" та "Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти" студент може бути переведений до іншого навчального закладу.

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМУ-ІНТЕРНАТУ

3.1. Згідно ст.51 Закону України "Про Освіту" та пункту 63 "Положення про
державний вищий заклад освіти" студенти мають право на:

- оволодіння всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою;

- вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

- продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти, відповідно до УГОДИ з закладом освіти;

- отримання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, в
тому числі і за кордон:

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною,
побутовою, оздоровчою базою навчального закладу, доступ до інформації з усіх галузях
знань;

- участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

- участь у громадських об'єднаннях;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- повне державне забезпечення (безкоштовне харчування, медичне обслуговування, побутові послуги, проживання в гуртожитку);

послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювання та зміцнення здоров'я;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного, психічного насильства, від
дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і
гідність;

- академічну відпустку, поновлення, переведення до інших вищих закладів освіти у порядку встановленому чинним законодавством та керівними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством за рахунок економії коштів стипендіального фонду відповідно до «Положення про фонд соціальної допомоги студентам Кам'янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату".

3.2.  Студенти технікуму-інтернату зобов'язані:

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками,
професійною майстерністю, підвищувати свій загальнокультурний рівень:

виконувати вимоги Статуту та "Правил внутрішнього розпорядку" технікуму-інтернату;

- дотримуватися чинного законодавства, моральних та етичних норм;

- сприяти забезпеченню належного рівня організації навчально-виховного процесу;

- виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

- вчасно інформувати керівництво закладу освіти про неможливість відвідувати
заняття з поважних причин, складати (перескладати) заліки, іспити, виконувати
контрольні роботи тощо;

- дотримуватися режиму та графіку робочого дня, організації вечірнього часу у
гуртожитку;

- виконувати  санітарно-гігієнічні  норми,  правила техніки  безпеки та проти­пожежної безпеки;

- дотримуватися статечності у одязі та зовнішньому вигляді.

IV. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

4.1. Директор технікуму-інтернату у своїй діяльності керується чинним за­
конодавством, документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці
та соціальної політики України, інших вищестоящих інстанцій, законами України "Про освіту", "Положенням про державний вищий заклад освіти", "Положенням про
студентське самоврядування".

4.2. Директор технікуму-інтернату:

- формує контингент студентів, відповідно до державного замовлення і чинного
законодавства;

- забезпечує  організаційні   та  економічні  умови  для   проведення  навчально виховного процесу на рівні державних стандартів освіти;

- забезпечує виконання всіма студентами законів і правил техніки безпеки, охорони
праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;

- проводить роботу по удосконаленню форм та методів навчально-виховеого процесу, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду;

- контролює виконання студентами навчальних планів та програм;

- здійснює контроль за якістю знань студентів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання та здоров'я студентів;

- сприяє розвиткові студентського самоврядування;

- організовує побутове обслуговування студентів, здійснює заходи щодо їх
оздоровлення;

- забезпечує умови  соціальної,  фізичної та медичної реабілітації студентів-інвалідів;

- організовує харчування студентів;

- вирішує питання відрахування, надання академічної відпустки та поновлення на
навчання студентів.

V. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. З метою забезпечення виконання студентами їх обов'язків, захисту їх прав та інтересів, сприяння всесторонньому творчому розвитку особистості, прищеплення майбутнім фахівцям навичок організатора, керівника у технікумі-інтернаті створені та діють органи студентського самоврядування.

5.2. Органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України і Міністерства праці та соціальної політики України, Статутом технікуму-інтернату, цим Положенням.

5.3. Органи студентського самоврядування діють на рівні груп (актив групи), відділення (старостат), гуртожитку (Рада гуртожитку), технікуму-інтернату (студентська рада, профспілковий комітет).

5.4. Найвищим колегіальним органом студентського самоврядування є загальні
збори студентів, на яких обираються виконавчі органи, заслуховується звіт про їх діяльність, розглядаються Положення про студентське самоврядування, Правила внутрішнього розпорядку для студентів технікуму.

5.5. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення виконання всіма студентами обов'язків, дотримання норм та правил поведінки;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- участь у створенні необхідних умов для проживання, побуту і відпочинку
студентів, організації змістовного дозвілля;

- захист прав та інтересів студентської молоді;

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за
інтересами;

- організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освіти, молодіжними організаціями;

- участь у проведенні серед студентів соціологічних досліджень;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

5.6. Органи студентського самоврядування мають право:

- обирати кандидатури голови органу самоврядування та розприділяти обов'язки між членами;

- делегувати своїх представників для участі у роботі вищестоящих органів;

- вносити пропозиції на розгляд керівництва та приймати участь у вирішенні питань щодо покращення умов навчання, виховання, побуту, дозвілля студентів;

-  вносити пропозиції адміністрації щодо застосування різних видів заохочень та стягнень стосовно студентів.

VI. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ГРАФІК РОБОТИ

6.1. Для студентів технікуму-інтернату встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

6.4. Режим робочого дня:

­підйом - о 7 год. 00 хв.

вологе прибирання, гігієнічні процедури - з 7 год. 00 хв. до 8 год. 00хв.

­сніданок - о 8 год. 10 хв. - 8 год. ЗО хв.

­заняття - з 9 год. 00 хв. до 16 год. 10 хв.

­2-й сніданок - о 12 год. 25 хв.

обід - 14 год. 25 хв. та о 16 год. 15 хв.

­консультації, заняття гуртків, секцій - з 16 год. 45 хв. до 1 8 год. 00 хв.

­самопідготовка - з 18 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв.

­вечеря - о 20 год. 00 хв.

­організація дозвілля - з 20 год. 45 хв. до 22 год. 30 хв.

­гігієнічні процедури - з 22 год. 30 хв. до 22 год. 50 хв.

­відбій - 23 год. 00 хв.

6.5. Дотримання і виконання режиму дня у технікуму-інтернаті є обов'язковим для
всіх студентів навчального закладу.

6.6. В технікумі-інтернаті передбачені канікули тривалістю 13 днів після
закінчення першого семестру та 57 днів після закінчення другого семестру.

VII. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ

7.1. За сумлінне виконання своїх обов'язків, участь у громадсько-корисній праці
студенти технікуму-інтернату відзначаються подяками, нагороджуються грамотами,
преміями, іншими видами морального і матеріального заохочення.

7.2. За порушення вимог Статуту технікуму-інтернату та даних "Правил" до
студентів навчального закладу можуть бути застосовані такі види стягнення:

­догана;

­відрахування з навчального закладу.

7.3. Особи, що скоїли порушення зобов'язані дати письмове пояснення.

7.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після з’ясуванння
провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби студента чи перебування його в академвідпустці.

7.5. За кожне порушення накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.6. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється студентові під підпис.

7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення до студента не було застосовано нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не має стягнення.

7.8. Якщо студент не допустив нового порушення і проявив себе як сумлінний
студент, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до студента не застосовуються.

7.9. Керівник навчального закладу має право замість застосування
дисциплінарного стягнення передати питання на розгляд студентського чи педагогічного колективу.

Розглянуто на загальних зборах студентівОстаннє оновлення на Вівторок, 11 грудня 2012, 16:00
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
панорама центру
Банер
перехрестя Данила Галицького - Грушевського
Банер
перехрестя Грушевського - Князів Коріатовичів
Банер
майдан Відродження
Банер
квітковий ринок
Банер
Новопланівський міст
Банер
Лебедине озеро
Банер
Ратушна площа
Банер
міст «Лань, що біжить»
Банер

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish