Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Освітня діяльність

Друк

Інклюзивна освіта – перспектива нова.
Хоч різні можливості – рівні права!
Кожна дитина – це цілий світ,
Освіта, повага і рівність для всіх!
Знання - скарб, праця - ключ до нього.
П.Буаст

 

Освітня діяльність Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств, установ, організацій та органів державної влади України відповідно до міжнародних та вітчизняних класифікацій, утвердження національної свідомості та загальнолюдських цінностей. 

Принцип освітньої діяльності педагогів навчального закладу - «Знання, а до них диплом». В коледжі   сформовано колектив педагогів-однодумців, який працює  відповідально та результативно, на випередження вимог вищої освіти.

Станом на 01.06.2018 року 55% науково-педагогічних працівників мають  науковий ступінь. У  складі  науково-педагогічних працівників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу працює 2 доктора наук22 кандидати наук

Коледж забезпечує кадровий склад науково-педагогічних  працівників відповідно до вимог, передбачених Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347).

Кваліфікація всіх науково-педагогічних, педагогічних працівників відповідає спеціальностям, що підтверджено документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної спеціальності або науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов.

Науково-методичну підготовку педагогічні, науково-педагогічні працівники коледжу удосконалюють шляхом участі у конференціях 

(міжнародних, регіональних), у психолого-педагогічних, проблемних, практичних та теоретичних  семінарах «круглих столах», «проблемних столах», які проводяться як на базі коледжу, так і на базі закладів вищої освіти України, зарубіжжя.

Щорічним результатом науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу є: публікації статей у фахових/не фахових виданнях, у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах, тез у збірниках матеріалів конференцій, керівництво науково-дослідними групами студентів тощо.

Не рідше  ніж один раз на п’ять науково-педагогічні працівники коледжу  підвищують кваліфікацію на  відповідних кафедрах  закладів вищої освіти  України, зарубіжжя.

Директор коледжу має науковий ступінь кандидата економічних наук, вчене звання доцента.

Організація  навчального процесу в здійснюється у відповідності  з Законами України «Про освіту»,  «Про вищу освіту», «Про мови». Основними документами, що регулюють навчальний процес є Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України та Положення про вищий навчальний заклад.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється на основі Галузевого стандарту вищої освіти України:  освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (ОПП), освітньо-професійної характеристики (ОКХ), засобів діагностики вищої освіти  та варіативної частини ОПП,ОКХ  і навчальних планів підготовки молодших спеціалістів, які визначають перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення поточного і підсумкового контролю.

Зміст підготовки фахівців на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти визначають: освітньо-професійна програми (ОПП), навчальний план підготовки молодшого спеціаліста і бакалавра та пояснювальна записка до нього, засоби діагностики якості вищої освіти.

Освітньо-професійна програма та навчальний план підготовки фахівців на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти реалізують вимогу ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» щодо права студентів  на вибір навчальних дисциплін у межах,  що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених ООП.

Розроблені та затверджені в установленому порядку програми з усіх видів практичної підготовки  відповідно до ОПП, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.

Кожна навчальна дисципліна ОПП за спеціальністю  забезпечена: навчальним контентом, планами практичних (семінарських) занять, завданнями для лабораторних робіт, завданнями для самостійної роботи студентів, питаннями, задачами, завданнями або кейсами для поточного та підсумкового контролю, завданнями для комплексної контрольної роботи.

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному та соціально-економічному коледжі.

Освітній процес у коледжі здійснюється у таких формах:

- навчальні заняття;

- виконання індивідуальних завдань;

- самостійна робота студента;

- практична підготовка;

-  контрольні заходи.

В освітній діяльності коледжу активно використовуються інтерактивні технології навчання:

- «мозковий штурм»,

- метод «накопичення інформації»,

- метод «аналізу конкретної ситуації»,

- робота з структурно-логічними схемами,

- ділові ігри, дискусії, «дерево рішень», «форуми», «дебати»,

- «техніка мікрофона»,

- «метод інциденту»,

- «метод реклами»,

- «метод презентації» та інші.

В освітньому закладі традиційні та новітні технології навчання поєднуються з валеологічними, що дає змогу значно підвищити рівень професійної підготовки студентів, зберігаючи при цьому фізичний стан їх здоров'я та виконуючи реалібітаційні функції.

Викладачами коледжу розробляються власні програмні продукти (міні-програми) для економічних розрахунків  зі складними внутрішніми взаємозалежностями. Такий підхід  дозволяє готувати спеціалістів адаптованих до умов виробництва, зі знаннями  та навиками роботи з професійними прикладними програмами. 

З метою підвищення фахового рівня студентів, якісної підготовки їх до майбутньої професійної діяльності в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі створені і функціонують творчо-дослідні групи викладачів і студентів спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Економіка» і 3 групи – спеціальності «Соціальна робота».

Творчо-дослідні групи економічних спеціальностей займаються вивченням  актуальних проблем  економічної  та фінансової діяльності  підприємств регіону, наданням  практичної допомоги підприємствам  у  розв'язанні цих проблем. Завданням  груп є також дослідження та аналіз  основних  економічних  показників  виробництва  та пошук 
шляхів  їх  підвищення.
Творчо-дослідні групи студентів спеціальності «Соціальна робота» досліджують та вивчають питання соціальної сфери міста.

В коледжі  функціонують  предметні гуртки з німецької мови, англійської мови, математики, інформатики та комп’ютерної техніки.

 Щорічно  студентами спеціальності розробляється 1 бізнес-проект, 3 творчі роботи.ки, знавців української мови, літературна студія, «Новітній інтелект» (з розробки бізнес-планів), «Соціальний працівник» (з розробки соціальних проектів), знавців програми «1-с бухгалтерія». регіону. Творчо-дослідні групи розробляють бізнес-плани та соціальні проекти, кращі з них беруть участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект».Останнє оновлення на Середа, 11 липня 2018, 15:18
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
панорама центру
Банер
перехрестя Данила Галицького - Грушевського
Банер
перехрестя Грушевського - Князів Коріатовичів
Банер
майдан Відродження
Банер
квітковий ринок
Банер
Новопланівський міст
Банер
Лебедине озеро
Банер
Ратушна площа
Банер
міст «Лань, що біжить»
Банер

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish