Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Інформаційний лист

Друк

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

«ВЕКТОР ПОДІЛЛЯ»
(ПОДІЛЬСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ)
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ

Науковий журнал призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економічної науки, освіти, психології та соціальної реабілітації в умовах інклюзії, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених.

Науковий журнал «Вектор Поділля» зареєстрований у Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 23256-13096Р від 04.04.2018р.).

Рукописи до журналу приймаються однією із чотирьох мов: українською, англійською, польською, російською.

Періодичність виходу журналу – 1 раз на рік.

Для участі у формуванні наукового журналу необхідно подати:

1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог (дивитись взірець оформлення статті на сайті), виконаний у редакторі MS Word.

2. Файл із відомостями про автора (прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса для пересилання авторського примірника, контактні телефони, адреса електронної скриньки) та інформацією про кількість примірників і необхідність поштової пересилки.

3. Рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має відповідний науковий ступінь (подають лише автори без наукового ступеня);

4. Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку статті). Реквізити для оплати повідомляються після підтвердження, що стаття прийнята до друку.

5. Статті англійською чи польською мовами, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися файлом doc із текстом мовою оригіналу, оформленому відповідно до вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку якості перекладу.

      У випадку невідповідної якості перекладу стаття повертається. Подані авторами статті розглядаються лише ПІСЛЯ ПОДАЧІ ПОВНОГО ПАКЕТУ СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ Пакет перерахованих вище матеріалів подається на електронну пошту журналу vektor. podillya @ ukr.net.

Структура статті

1. Індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт - жирний). Пункти 2, 3, 4, 5 та 6 подаються двома мовами (українською та англійською).

2. Автор (по центру, вказується повне ім'я, по батькові та прізвище автора, прізвище - великими літерами, шрифт - жирний). (Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно стандарту BGN/PCGN (http://translit.kh.ua/?bgn)).

3. Відомості про автора (авторів) (по центру у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур) або афілійована установа, адреса робочої електронної скриньки (які будуть зазначені у статті)).

4. Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт - кегель 16, до десяти слів).

5. Структурована анотація (реферат), (із застосуванням безособових конструкцій; містить наступні елементи (напівжирним курсивом з абзацу): бібліографічний опис статті мовою статті; тіло анотації обсягом не менше 1800 знаків (необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів).

 

Статті, які містять анотації, складені неправильно і (або) неякісно перекладені, не можуть бути опублікованими.

 

При написанні анотації слід урахувати наступні положення:

• тема, мета дослідження вказуються в тому випадку, якщо вони не зрозумілі із заголовка статті; методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вона містить новизну і викликає зацікавлення з погляду запропонованої статті; • результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують чинні теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення;

• висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті;

• відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме;

• варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться;

• у тексті анотації варто вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних утворів;

• У тексті анотації варто застосовувати значимі слова з тексту статті;

• текст анотації повинний бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань;

• положення, що викладаються, повинні логічно випливати одне з одного;

• скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках.

6. Ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше шести слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного крапкою з комою). Ключові слова не повинні повторювати назви статті.

7. Код JEL класифікації (розміщуються під ключовими словами, кількість - від 1 до 5, в одному рядку, через кому, напівжирним шрифтом – лише для статей економічного напрямку. Наприклад: JEL classіfіcatіon: C12, C14, C18).

8. Текст у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів (напівжирним курсивом з абзацу):

8.1. Вступ, який містить:

• загальну постановку проблеми та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.

8.2. Мету та завдання статті.

8.3. Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 8.4. Висновки і пропозиції у цьому напрямку. 9. Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Список літератури» (виконується курсивом, кегель 14, через 1 інтервал, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та під заголовком «References» - ті самі джерела, але транслітеровані, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA. Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно стандарту BGN/PCGN (http://translit.kh.ua/?bgn )). Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, наведеному на латиниці, тобто для джерел, які наводяться англійською мовою – транслітерація не потрібна).

 

Технічні вимоги до оформлення статті:

• Формат сторінки - А 4.

• У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.

• Обсяг статті - не менше десяти друкованих сторінок.

• Поля зліва, знизу та зверху - 20 мм, справа -10 мм.

• Шрифт - Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал -1,5.

• Абзацний відступ - 1,25 см.

• Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1. Оцінка динаміки обсягу капіталу підприємства за період 31.12.2017 - 31.12.2018 рр.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).

• Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.

• Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати: вони повинні бути єдиним графічним об'єктом.

• Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.

• При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси - за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").

• Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

• Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

• Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.

• Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.

• Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.

• Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого - його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.

• Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ та ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ можна знайти на сайті http://www.posek.km.ua.

 

Редакція може відхилити статтю, якщо:

• відсутній повний пакет супровідних документів;

• оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;

• тематика статті не відповідає профілю видання;

• назва статті не відповідає змісту;

• стаття написана на низькому науковому рівні;

• матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях або подані до розгляду редакціям інших журналів;

• стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);

• матеріал має рекламний характер;

• порушена в статті проблема втратила актуальність.

 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє (таємне) рецензування. Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання - день отримання виправленого тексту.

 

Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором. Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються. Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються.

 

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті. Відхилені матеріали не рецензуються.

Усі матеріали просимо до 10 жовтня 2019 року подавати на електронну пошту журналу vektor. podillya @ ukr.net.

 

Для довідок: - контактний телефон - 380 (97) 373-88-38 (Бачинська Олена Миколаївна) - електронна скринька - vektor. podillya @ ukr.net - веб-сайт - http://www.posek.km.ua

Організаційний внесок

Вартість основних послуг

Вартість публікації становить 200 гривень (із наданням автору паперового примірника).

Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно. Паперовий примірник журналу відправляється Новою поштою на адресу, яку вказує автор. Вартість пересилки журналу оплачується автором при отриманні.

Вартість додаткових послуг — переклад (за необхідності) анотації на англійську мову (2 тис. знаків) - 100 грн. — переклад статті на англійську мову (за 1 сторінку) - 100 грн. — послуги перекладача на предмет повторної перевірки якості мови перекладу (за 1 сторінку) - 25 грн. — оформлення (за необхідності) списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 - 60 грн. — оформлення (за необхідності) транслітерованого списку літератури стилем АРА - 80 грн.

За додатковий примірник збірника автори компенсують витрати за його виготовлення у розмірі 100 грн.

Стаття проходить процедуру таємного рецензування у термін не більше, ніж 14 днів. Після підтвердження, що стаття прийнята до друку, повідомляються реквізити для оплати.

 Інформаційний лист

Зразок оформлення статті додається.

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Редакційна колегія наукового журналу «Вектор Поділля»

 

 


 Останнє оновлення на П'ятниця, 27 вересня 2019, 10:37
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
панорама центру
Банер
перехрестя Данила Галицького - Грушевського
Банер
перехрестя Грушевського - Князів Коріатовичів
Банер
майдан Відродження
Банер
квітковий ринок
Банер
Новопланівський міст
Банер
Лебедине озеро
Банер
Ратушна площа
Банер
міст «Лань, що біжить»
Банер

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish